TV

Guiding Light


« Season 47 Season 48 (Episode Guide) Season 49 »
| S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | S-17 | S-18 | S-19 | S-20 | S-21 | S-22 | S-23 | S-24 | S-25 | S-26 | S-27 | S-28 | S-29 | S-30 | S-31 | S-32 | S-33 | S-34 | S-35 | S-36 | S-37 | S-38 | S-39 | S-40 | S-41 | S-42 | S-43 | S-44 | S-45 | S-46 | S-47 | S-48 | S-49 | S-50 | S-51 | S-52 | S-53 | S-54 | S-55 | S-56 | S-57 | S-58 | All
 Season 48(Add Episode)
Episode # Air Date Title
13194 48x01 30/Jun/1999 Wednesday June 30, 1999
13195 48x02 01/Jul/1999 Thursday July 1, 1999
13196 48x03 02/Jul/1999 Friday July 2, 1999
13197 48x04 05/Jul/1999 Monday July 5, 1999
13198 48x05 06/Jul/1999 Tuesday July 6, 1999
13199 48x06 07/Jul/1999 Wednesday July 7, 1999
13200 48x07 08/Jul/1999 Thursday July 8, 1999
13201 48x08 09/Jul/1999 Friday July 9, 1999
13202 48x09 12/Jul/1999 Monday July 12, 1999
13203 48x10 13/Jul/1999 Tuesday July 13, 1999
13204 48x11 14/Jul/1999 Wednesday July 14, 1999
13205 48x12 15/Jul/1999 Thursday July 15, 1999
13206 48x13 16/Jul/1999 Friday July 16, 1999
13207 48x14 19/Jul/1999 Monday July 19, 1999
13208 48x15 20/Jul/1999 Tuesday July 20, 1999
13209 48x16 21/Jul/1999 Wednesday July 21, 1999
13210 48x17 22/Jul/1999 Thursday July 22, 1999
13211 48x18 23/Jul/1999 Friday July 23, 1999
13212 48x19 26/Jul/1999 Monday July 26, 1999
13213 48x20 27/Jul/1999 Tuesday July 27, 1999
13214 48x21 28/Jul/1999 Wednesday July 28, 1999
13215 48x22 29/Jul/1999 Thursday July 29, 1999
13216 48x23 30/Jul/1999 Friday July 30, 1999
13217 48x24 02/Aug/1999 Monday August 2, 1999
13218 48x25 03/Aug/1999 Tuesday August 3, 1999
13219 48x26 04/Aug/1999 Wednesday August 4, 1999
13220 48x27 05/Aug/1999 Thursday August 5, 1999
13221 48x28 06/Aug/1999 Friday August 6, 1999
13222 48x29 09/Aug/1999 Monday August 9, 1999
13223 48x30 10/Aug/1999 Tuesday August 10, 1999
13224 48x31 11/Aug/1999 Wednesday August 11, 1999
13225 48x32 12/Aug/1999 Thursday August 12, 1999
13226 48x33 13/Aug/1999 Friday August 13, 1999
13227 48x34 16/Aug/1999 Monday August 16, 1999
13228 48x35 17/Aug/1999 Tuesday August 17, 1999
13229 48x36 18/Aug/1999 Wednesday August 18, 1999
13230 48x37 19/Aug/1999 Thursday August 19, 1999
13231 48x38 20/Aug/1999 Friday August 20, 1999
13232 48x39 23/Aug/1999 Monday August 23, 1999
13233 48x40 24/Aug/1999 Tuesday August 24, 1999
13234 48x41 25/Aug/1999 Wednesday August 25, 1999
13235 48x42 26/Aug/1999 Thursday August 26, 1999
13236 48x43 27/Aug/1999 Friday August 27, 1999
13237 48x44 30/Aug/1999 Monday August 30, 1999
13238 48x45 31/Aug/1999 Tuesday August 31, 1999
13239 48x46 01/Sep/1999 Wednesday September 1, 1999
13240 48x47 02/Sep/1999 Thursday September 2, 1999
13241 48x48 03/Sep/1999 Friday September 3, 1999
13242 48x49 07/Sep/1999 Tuesday September 7, 1999
13243 48x50 08/Sep/1999 Wednesday September 8, 1999
13244 48x51 09/Sep/1999 Thursday September 9, 1999
13245 48x52 13/Sep/1999 Monday September 13, 1999
13246 48x53 14/Sep/1999 Tuesday September 14, 1999
13247 48x54 15/Sep/1999 Wednesday September 15, 1999
13248 48x55 16/Sep/1999 Thursday September 16, 1999
13249 48x56 17/Sep/1999 Friday September 17, 1999
13250 48x57 20/Sep/1999 Monday September 20, 1999
13251 48x58 21/Sep/1999 Tuesday September 21, 1999
13252 48x59 22/Sep/1999 Wednesday September 22, 1999
13253 48x60 23/Sep/1999 Thursday September 23, 1999
13254 48x61 24/Sep/1999 Friday September 24, 1997
13255 48x62 27/Sep/1999 Monday September 27, 1999
13256 48x63 28/Sep/1999 Tuesday September 28, 1999
13257 48x64 29/Sep/1999 Wednesday September 29, 1999
13258 48x65 30/Sep/1999 Thursday September 30, 1999
13259 48x66 01/Oct/1999 Friday October 1, 1999
13260 48x67 04/Oct/1999 Monday October 4, 1999
13261 48x68 05/Oct/1999 Tuesday October 5, 1999
13262 48x69 06/Oct/1999 Wednesday October 6, 1999
13263 48x70 07/Oct/1999 Thursday October 7, 1999
13264 48x71 08/Oct/1999 Friday October 8, 1999
13265 48x72 11/Oct/1999 Monday October 11, 1999
13266 48x73 12/Oct/1999 Tuesday October 12, 1999
13267 48x74 13/Oct/1999 Wednesday October 13, 1999
13268 48x75 14/Oct/1999 Thursday October 14, 1999
13269 48x76 15/Oct/1999 Friday October 15, 1999
13270 48x77 18/Oct/1999 Monday October 18, 1999
13271 48x78 19/Oct/1999 Tuesday October 19, 1999
13272 48x79 20/Oct/1999 Wednesday October 20, 1999
13273 48x80 21/Oct/1999 Thursday October 21, 1999
13274 48x81 22/Oct/1999 Friday October 22, 1999
13275 48x82 25/Oct/1999 Monday October 25, 1999
13276 48x83 26/Oct/1999 Tuesday October 26, 1999
13277 48x84 27/Oct/1999 Wednesday October 27, 1999
13278 48x85 28/Oct/1999 Thursday October 28, 1999
13279 48x86 29/Oct/1999 Friday October 29, 1999
13280 48x87 01/Nov/1999 Monday November 1, 1999
13281 48x88 02/Nov/1999 Tuesday November 2, 1999
13282 48x89 03/Nov/1999 Wednesday November 3, 1999
13283 48x90 04/Nov/1999 Thursday November 4, 1999
13284 48x91 05/Nov/1999 Friday November 5, 1999
13285 48x92 08/Nov/1999 Monday November 8, 1999
13286 48x93 09/Nov/1999 Tuesday November 9, 1999
13287 48x94 10/Nov/1999 Wednesday November 10, 1999
13288 48x95 11/Nov/1999 Thursday November 11, 1999
13289 48x96 12/Nov/1999 Friday November 12, 1999
13290 48x97 15/Nov/1999 Monday November 15, 1999
13291 48x98 16/Nov/1999 Tuesday November 16, 1999
13292 48x99 17/Nov/1999 Wednesday November 17, 1999
13293 48x100 18/Nov/1999 Thursday November 18, 1999
13294 48x101 19/Nov/1999 Friday November 19, 1999
13295 48x102 22/Nov/1999 Monday November 22, 1999
13296 48x103 23/Nov/1999 Tuesday November 23, 1999
13297 48x104 24/Nov/1999 Wednesday November 24, 1999
13298 48x105 29/Nov/1999 Monday November 29, 1999
13299 48x106 30/Nov/1999 Tuesday November 30, 1999
13300 48x107 01/Dec/1999 Wednesday December 1, 1999
13301 48x108 02/Dec/1999 Thursday December 2, 1999
13302 48x109 03/Dec/1999 Friday December 3, 1999
13303 48x110 06/Dec/1999 Monday December 6, 1999
13304 48x111 07/Dec/1999 Tuesday December 7, 1999
13305 48x112 08/Dec/1999 Wednesday December 8, 1999
13306 48x113 09/Dec/1999 Thursday December 9, 1999
13307 48x114 10/Dec/1999 Friday December 10, 1999
13308 48x115 13/Dec/1999 Monday December 13, 1999
13309 48x116 14/Dec/1999 Tuesday December 14, 1999
13310 48x117 15/Dec/1999 Wednesday December 15, 1999
13311 48x118 16/Dec/1999 Thursday December 16, 1999
13312 48x119 17/Dec/1999 Friday December 17, 1999
13313 48x120 20/Dec/1999 Monday December 20, 1999
13314 48x121 21/Dec/1999 Tuesday December 21, 1999
13315 48x122 22/Dec/1999 Wednesday December 22, 1999
13316 48x123 23/Dec/1999 Thursday December 23, 1999
13317 48x124 24/Dec/1999 Friday December 24, 1999
13318 48x125 27/Dec/1999 Monday December 27, 1999
13319 48x126 28/Dec/1999 Tuesday December 28, 1999
13320 48x127 29/Dec/1999 Wednesday December 29, 1999
13321 48x128 30/Dec/1999 Thursday December 30, 1999
13322 48x129 03/Jan/2000 Monday January 3, 2000
13323 48x130 04/Jan/2000 Tuesday January 4, 2000
13324 48x131 05/Jan/2000 Wednesday January 5, 2000
13325 48x132 06/Jan/2000 Thursday January 6, 2000
13326 48x133 07/Jan/2000 Friday January 7, 2000
13327 48x134 10/Jan/2000 Monday January 10, 2000
13328 48x135 11/Jan/2000 Tuesday January 11, 2000
13329 48x136 12/Jan/2000 Wednesday January 12, 2000
13330 48x137 13/Jan/2000 Thursday January 13, 2000
13331 48x138 14/Jan/2000 Friday January 14, 2000
13332 48x139 17/Jan/2000 Monday January 17, 2000
13333 48x140 18/Jan/2000 Tuesday January 18, 2000
13334 48x141 19/Jan/2000 Wednesday January 19, 2000
13335 48x142 20/Jan/2000 Thursday January 20, 2000
13336 48x143 21/Jan/2000 Friday January 21, 2000
13337 48x144 24/Jan/2000 Monday January 24, 2000
13338 48x145 25/Jan/2000 Tuesday January 25, 2000
13339 48x146 26/Jan/2000 Wednesday January 26, 2000
13340 48x147 27/Jan/2000 Thursday January 27, 2000
13341 48x148 28/Jan/2000 Friday January 28, 2000
13342 48x149 31/Jan/2000 Monday January 31, 2000
13343 48x150 01/Feb/2000 Tuesday February 1, 2000
13344 48x151 02/Feb/2000 Wednesday February 2, 2000
13345 48x152 03/Feb/2000 Thursday February 3, 2000
13346 48x153 04/Feb/2000 Friday February 4, 2000
13347 48x154 07/Feb/2000 Monday February 7, 2000
13348 48x155 08/Feb/2000 Tuesday February 8, 2000
13349 48x156 09/Feb/2000 Wednesday February 9, 2000
13350 48x157 10/Feb/2000 Thursday February 10, 2000
13351 48x158 11/Feb/2000 Friday February 11, 2000
13352 48x159 14/Feb/2000 Monday February 14, 2000
13353 48x160 15/Feb/2000 Tuesday February 15, 2000
13354 48x161 16/Feb/2000 Wednesday February 16, 2000
13355 48x162 17/Feb/2000 Thursday February 17, 2000
13356 48x163 18/Feb/2000 Friday February 18, 2000
13357 48x164 21/Feb/2000 Monday February 21, 2000
13358 48x165 22/Feb/2000 Tuesday February 22, 2000
13359 48x166 23/Feb/2000 Wednesday February 23, 2000
13360 48x167 24/Feb/2000 Thursday February 24, 2000
13361 48x168 25/Feb/2000 Friday February 25, 2000
13362 48x169 28/Feb/2000 Monday February 28, 2000
13363 48x170 29/Feb/2000 Tuesday February 29, 2000
13364 48x171 01/Mar/2000 Wednesday March 1, 2000
13365 48x172 02/Mar/2000 Thursday March 2, 2000
13366 48x173 03/Mar/2000 Friday March 3, 2000
13367 48x174 06/Mar/2000 Monday March 6, 2000
13368 48x175 07/Mar/2000 Tuesday March 7, 2000
13369 48x176 08/Mar/2000 Wednesday March 8, 2000
13370 48x177 09/Mar/2000 Thursday March 9, 2000
13371 48x178 10/Mar/2000 Friday March 10, 2000
13372 48x179 13/Mar/2000 Monday March 13, 2000
13373 48x180 14/Mar/2000 Tuesday March 14, 2000
13374 48x181 15/Mar/2000 Wednesday March 15, 2000
13375 48x182 20/Mar/2000 Monday March 20, 2000
13376 48x183 21/Mar/2000 Tuesday March 21, 2000
13377 48x184 22/Mar/2000 Wednesday March 22, 2000
13378 48x185 23/Mar/2000 Thursday March 23, 2000
13379 48x186 24/Mar/2000 Friday March 24, 2000
13380 48x187 27/Mar/2000 Monday March 27, 2000
13381 48x188 28/Mar/2000 Tuesday March 28, 2000
13382 48x189 29/Mar/2000 Wednesday March 29, 2000
13383 48x190 30/Mar/2000 Thursday March 30, 2000
13384 48x191 31/Mar/2000 Friday March 31, 2000
13385 48x192 03/Apr/2000 Monday April 3, 2000
13386 48x193 04/Apr/2000 Tuesday April 4, 2000
13387 48x194 05/Apr/2000 Wednesday April 5, 2000
13388 48x195 06/Apr/2000 Thursday April 6, 2000
13389 48x196 07/Apr/2000 Friday April 7, 2000
13390 48x197 10/Apr/2000 Monday April 10, 2000
13391 48x198 11/Apr/2000 Tuesday April 11, 2000
13392 48x199 12/Apr/2000 Wednesday April 12, 2000
13393 48x200 13/Apr/2000 Thursday April 13, 2000
13394 48x201 14/Apr/2000 Friday April 14, 2000
13395 48x202 17/Apr/2000 Monday April 17, 2000
13396 48x203 18/Apr/2000 Tuesday April 18, 2000
13397 48x204 19/Apr/2000 Wednesday April 19, 2000
13398 48x205 20/Apr/2000 Thursday April 20, 2000
13399 48x206 21/Apr/2000 Friday April 21, 2000
13400 48x207 24/Apr/2000 Monday April 24, 2000
13401 48x208 25/Apr/2000 Tuesday April 25, 2000
13402 48x209 26/Apr/2000 Wednesday April 26, 2000
13403 48x210 27/Apr/2000 Thursday April 27, 2000
13404 48x211 28/Apr/2000 Friday April 28, 2000
13405 48x212 01/May/2000 Monday May 1, 2000
13406 48x213 02/May/2000 Tuesday May 2, 2000
13407 48x214 03/May/2000 Wednesday May 3, 2000
13408 48x215 04/May/2000 Thursday May 4, 2000
13409 48x216 05/May/2000 Friday May 5, 2000
13410 48x217 08/May/2000 Monday May 8, 2000
13411 48x218 09/May/2000 Tuesday May 9, 2000
13412 48x219 10/May/2000 Wednesday May 10, 2000
13413 48x220 11/May/2000 Thursday May 11, 2000
13414 48x221 12/May/2000 Friday May 12, 2000
13415 48x222 15/May/2000 Monday May 15, 2000
13416 48x223 16/May/2000 Tuesday May 16, 2000
13417 48x224 17/May/2000 Wednesday May 17, 2000
13418 48x225 18/May/2000 Thursday, May 18, 2000
13419 48x226 19/May/2000 Friday May 19, 2000
13420 48x227 22/May/2000 Monday May 22, 2000
13421 48x228 23/May/2000 Tuesday May 23, 2000
13422 48x229 24/May/2000 Wednesday May 24, 2000
13423 48x230 25/May/2000 Thursday May 25, 2000
13424 48x231 26/May/2000 Friday May 26, 2000
13425 48x232 30/May/2000 Tuesday May 30, 2000
13426 48x233 31/May/2000 Wednesday May 31, 2000
13427 48x234 01/Jun/2000 Thursday June 1, 2000
13428 48x235 02/Jun/2000 Friday June 2, 2000
13429 48x236 05/Jun/2000 Monday June 5, 2000
13430 48x237 06/Jun/2000 Tuesday June 6, 2000
13431 48x238 07/Jun/2000 Wednesday June 7, 2000
13432 48x239 08/Jun/2000 Thursday June 8, 2000
13433 48x240 09/Jun/2000 Friday June 9, 2000
13434 48x241 12/Jun/2000 Monday June 12, 2000
13435 48x242 13/Jun/2000 Tuesday June 13, 2000
13436 48x243 14/Jun/2000 Wednesday June 14, 2000
13437 48x244 15/Jun/2000 Thursday June 15, 2000
13438 48x245 16/Jun/2000 Friday, June 16, 2000
13439 48x246 19/Jun/2000 Monday June 19, 2000
13440 48x247 20/Jun/2000 Tuesday June 20, 2000
13441 48x248 21/Jun/2000 Wednesday June 21, 2000
13442 48x249 22/Jun/2000 Thursday June 22, 2000
13443 48x250 23/Jun/2000 Friday June 23, 2000
13444 48x251 26/Jun/2000 Monday June 26, 2000
13445 48x252 27/Jun/2000 Tuesday June 27, 2000
13446 48x253 28/Jun/2000 Wednesday June 28, 2000
13447 48x254 29/Jun/2000 Thursday June 29, 2000


« Season 47   Season 49 »
Classification: Scripted
Genre: Drama | Soaps
Status: Canceled/Ended
Network: CBS ( USA)
Airs: Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays at 03:00 pm
Runtime: 60 Minutes
Premiere: June 30, 1952
Ended: September 18, 2009
There currently is no editor for this guide..
Click here to apply if you want to be the editor