Login or register
 
TV

Guiding Light


« Season 51 Season 52 (Episode Guide) Season 53 »
| S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | S-17 | S-18 | S-19 | S-20 | S-21 | S-22 | S-23 | S-24 | S-25 | S-26 | S-27 | S-28 | S-29 | S-30 | S-31 | S-32 | S-33 | S-34 | S-35 | S-36 | S-37 | S-38 | S-39 | S-40 | S-41 | S-42 | S-43 | S-44 | S-45 | S-46 | S-47 | S-48 | S-49 | S-50 | S-51 | S-52 | S-53 | S-54 | S-55 | S-56 | S-57 | S-58 | All
 Season 52(Add Episode)
Episode # Air Date Title
14192 52x01 30/Jun/2003 Monday June 30, 2003
14193 52x02 01/Jul/2003 Tuesday July 1, 2003
14194 52x03 02/Jul/2003 Wednesday July 2, 2003
14195 52x04 03/Jul/2003 Thursday July 3, 2003
14196 52x05 04/Jul/2003 Friday July 4, 2003
14197 52x06 07/Jul/2003 Monday July 7, 2003
14198 52x07 08/Jul/2003 Tuesday July 8, 2003
14199 52x08 09/Jul/2003 Wednesday July 9, 2003
14200 52x09 10/Jul/2003 Thursday July 10, 2003
14201 52x10 11/Jul/2003 Friday July 11, 2003
14202 52x11 14/Jul/2003 Monday July 14, 2003
14203 52x12 15/Jul/2003 Tuesday July 15, 2003
14204 52x13 16/Jul/2003 Wednesday July 16, 2003
14205 52x14 17/Jul/2003 Thursday July 17, 2003
14206 52x15 18/Jul/2003 Friday July 18, 2003
14207 52x16 21/Jul/2003 Monday July 21, 2003
14208 52x17 22/Jul/2003 Tuesday July 22, 2003
14209 52x18 23/Jul/2003 Wednesday July 23, 2003
14210 52x19 24/Jul/2003 Thursday July 24, 2003
14211 52x20 25/Jul/2003 Friday July 25, 2003
14212 52x21 28/Jul/2003 Monday July 28, 2003
14213 52x22 29/Jul/2003 Tuesday July 29, 2003
14214 52x23 30/Jul/2003 Wednesday, July 30, 2003
14215 52x24 31/Jul/2003 Thursday, July 31, 2003
14216 52x25 01/Aug/2003 Friday, August 1, 2003
14217 52x26 04/Aug/2003 Monday, August 4, 2003
14218 52x27 05/Aug/2003 Tuesday, August 5, 2003
14219 52x28 06/Aug/2003 Wednesday, August 6, 2003
14220 52x29 07/Aug/2003 Thursday, August 7, 2003
14221 52x30 08/Aug/2003 Friday, August 8, 2003
14222 52x31 11/Aug/2003 Monday, August 11, 2003
14223 52x32 12/Aug/2003 Tuesday, August 12, 2003
14224 52x33 13/Aug/2003 Wednesday, August 13, 2003
14225 52x34 14/Aug/2003 Thursday, August 14, 2003
14226 52x35 15/Aug/2003 Friday, August 15, 2003
14227 52x36 18/Aug/2003 Monday, August 18, 2003
14228 52x37 19/Aug/2003 Tuesday, August 19, 2003
14229 52x38 20/Aug/2003 Wednesday, August 20, 2003
14230 52x39 21/Aug/2003 Thursday, August 21, 2003
14231 52x40 22/Aug/2003 Friday, August 22, 2003
14232 52x41 25/Aug/2003 Monday, August 25, 2003
14233 52x42 26/Aug/2003 Tuesday, August 26, 2003
14234 52x43 27/Aug/2003 Wednesday, August 27, 2003
14235 52x44 28/Aug/2003 Thursday, August 28, 2003
14236 52x45 29/Aug/2003 Friday August 29, 2003
14237 52x46 02/Sep/2003 Tuesday September 2, 2003
14238 52x47 03/Sep/2003 Wednesday September 3, 2003
14239 52x48 04/Sep/2003 Thursday September 4, 2003
14240 52x49 09/Sep/2003 Monday September 8, 2003
14241 52x50 09/Sep/2003 Tuesday September 9, 2003
14242 52x51 10/Sep/2003 Wednesday September 10, 2003
14243 52x52 11/Sep/2003 Thursday September 11, 2003
14244 52x53 12/Sep/2003 Friday September 12, 2003
14245 52x54 15/Sep/2003 Monday September 15, 2003
14246 52x55 16/Sep/2003 Tuesday September 16, 2003
14247 52x56 17/Sep/2003 Wednesday September 17, 2003
14248 52x57 18/Sep/2003 Thursday September 18, 2003
14249 52x58 19/Sep/2003 Friday September 19, 2003
14250 52x59 22/Sep/2003 Monday September 22, 2003
14251 52x60 23/Sep/2003 Tuesday September 23, 2003
14252 52x61 24/Sep/2003 Wednesday September 24, 2003
14253 52x62 25/Sep/2003 Thursday September 25, 2003
14254 52x63 26/Sep/2003 Friday September 26, 2003
14255 52x64 29/Sep/2003 Monday September 29, 2003
14256 52x65 30/Sep/2003 Tuesday September 30, 2003
14257 52x66 01/Oct/2003 Wednesday October 1, 2003
14258 52x67 02/Oct/2003 Thursday October 2, 2003
14259 52x68 03/Oct/2003 Friday October 3, 2003
14260 52x69 06/Oct/2003 Monday October 6, 2003
14261 52x70 07/Oct/2003 Tuesday October 7, 2003
14262 52x71 08/Oct/2003 Wednesday October 8, 2003
14263 52x72 09/Oct/2003 Thursday October 9, 2003
14264 52x73 10/Oct/2003 Friday October 10, 2003
14265 52x74 13/Oct/2003 Monday October 13, 2003
14266 52x75 14/Oct/2003 Tuesday October 14, 2003
14267 52x76 15/Oct/2003 Wednesday October 15, 2003
14268 52x77 16/Oct/2003 Thursday October 16, 2003
14269 52x78 17/Oct/2003 Friday October 17, 2003
14270 52x79 20/Oct/2003 Monday October 20, 2003
14271 52x80 21/Oct/2003 Tuesday October 21, 2003
14272 52x81 22/Oct/2003 Wednesday October 22, 2003
14273 52x82 23/Oct/2003 Thursday October 23, 2003
14274 52x83 24/Oct/2003 Friday October 24, 2003
14275 52x84 29/Oct/2003 Monday October 27, 2003
14276 52x85 28/Oct/2003 Tuesday October 28, 2003
14277 52x86 29/Oct/2003 Wednesday October 29, 2003
14278 52x87 30/Oct/2003 Thursday October 30, 2003
14279 52x88 31/Oct/2003 Friday October 31, 2003
14280 52x89 03/Nov/2003 Monday November 3, 2003
14281 52x90 04/Nov/2003 Tuesday November 4, 2003
14282 52x91 05/Nov/2003 Wednesday November 5, 2003
14283 52x92 06/Nov/2003 Thursday November 6, 2003
14284 52x93 07/Nov/2003 Friday November 7, 2003
14285 52x94 10/Nov/2003 Monday November 10, 2003
14286 52x95 11/Nov/2003 Tuesday November 11, 2003
14287 52x96 12/Nov/2003 Wednesday November 12, 2003
14288 52x97 13/Nov/2003 Thursday November 13, 2003
14289 52x98 14/Nov/2003 Friday November 14, 2003
14290 52x99 16/Nov/2003 Monday November 17, 2003
14291 52x100 18/Nov/2003 Tuesday November 18, 2003
14292 52x101 19/Nov/2003 Wednesday November 19, 2003
14293 52x102 20/Nov/2003 Thursday November 20, 2003
14294 52x103 21/Nov/2003 Friday November 21, 2003
14295 52x104 24/Nov/2003 Monday November 24, 2003
14296 52x105 27/Nov/2003 Tuesday November 25, 2003
14297 52x106 28/Nov/2003 Wednesday November 26, 2003
14298 52x107 01/Dec/2003 Monday December 1, 2003
14299 52x108 02/Dec/2003 Tuesday December 2, 2003
14300 52x109 03/Dec/2003 Wednesday December 3, 2003
14301 52x110 04/Dec/2003 Thurday December 4, 2003
14302 52x111 05/Dec/2003 Friday December 5, 2003*
14303 52x112 08/Dec/2003 Monday December 8, 2003*
14304 52x113 09/Dec/2003 Tuesday December 9, 2003
14305 52x114 10/Dec/2003 Wednesday December 10, 2003
14306 52x115 11/Dec/2003 Thursday December 11, 2003
14307 52x116 12/Dec/2003 Friday December 12, 2003
14308 52x117 15/Dec/2003 Monday December 15, 2003
14309 52x118 16/Dec/2003 Tuesday December 16, 2003
14310 52x119 17/Dec/2003 Wednesday December 17, 2003
14311 52x120 18/Dec/2003 Thursday December 18, 2003
14312 52x121 19/Dec/2003 Friday December 19, 2003
14313 52x122 22/Dec/2003 Monday December 22, 2003
14314 52x123 23/Dec/2003 Tuesday December 23, 2003
14315 52x124 24/Dec/2003 Wednesday December 24, 2003
14316 52x125 26/Dec/2003 Friday December 26, 2003
14317 52x126 29/Dec/2003 Monday December 29, 2003
14318 52x127 30/Dec/2003 Tuesday December 30, 2003
14319 52x128 01/Jan/2004 Thursday January 1, 2004
14320 52x129 02/Jan/2004 Friday January 2, 2004
14321 52x130 05/Jan/2004 Monday January 5, 2004
14322 52x131 06/Jan/2004 Tuesday January 6, 2003
14323 52x132 07/Jan/2004 Wednesday January 7, 2004
14324 52x133 08/Jan/2004 Thursday January 8, 2004
14325 52x134 09/Jan/2004 Friday January 9, 2004
14326 52x135 12/Jan/2004 Monday January 12, 2004
14327 52x136 13/Jan/2004 Tuesday January 13, 2004
14328 52x137 14/Jan/2004 Wednesday January 14, 2004
14329 52x138 15/Jan/2004 Thursday January 15, 2004
14330 52x139 16/Jan/2004 Friday January 16, 2004
14331 52x140 19/Jan/2004 Monday January 19, 2004
14332 52x141 20/Jan/2004 Tuesday January 20, 2004
14333 52x142 21/Jan/2004 Wednesday January 21, 2004
14334 52x143 22/Jan/2004 Thursday January 22, 2004
14335 52x144 23/Jan/2004 Friday January 23, 2004
14336 52x145 26/Jan/2004 Monday January 26, 2004
14337 52x146 27/Jan/2004 Tuesday January 27, 2004
14338 52x147 28/Jan/2004 Wednesday January 28, 2004
14339 52x148 29/Jan/2004 Thursday January 29, 2004
14340 52x149 30/Jan/2004 Friday January 30, 2004
14341 52x150 02/Jan/2004 Monday February 2, 2004
14342 52x151 03/Feb/2004 Tuesday February 3 2004
14343 52x152 04/Feb/2004 Wednesday February 4, 2004
14344 52x153 05/Feb/2004 Thursday February 5, 2004
14345 52x154 06/Feb/2004 Friday February 6, 2004
14346 52x155 06/Feb/2004 Monday February 6, 2004
14347 52x156 10/Feb/2004 Tuesday February 10, 2004
14348 52x157 11/Feb/2004 Wednesday February 11, 2004
14349 52x158 12/Feb/2004 Thursday February 12, 2004
14350 52x159 13/Feb/2004 Friday February 13, 2004
14351 52x160 16/Feb/2004 Monday February 16, 2004
14352 52x161 17/Feb/2004 Tuesday February 17, 2004
14353 52x162 18/Feb/2004 Wednesday February 18, 2004
14354 52x163 19/Feb/2004 Thursday February 19, 2004
14355 52x164 20/Feb/2004 Friday February 20, 2004
14356 52x165 23/Feb/2004 Monday February 23, 2004
14357 52x166 24/Feb/2004 Tuesday February 24, 2004
14358 52x167 25/Feb/2004 Wednesday February 25, 2004
14359 52x168 26/Feb/2004 Thursday February 26, 2004
14360 52x169 27/Feb/2004 Friday February 27, 2004
14361 52x170 01/Mar/2004 Monday March 1, 2004
14362 52x171 02/Mar/2004 Tuesday March 2, 2004
14363 52x172 03/Mar/2004 Wednesday March 3, 2004
14364 52x173 04/Mar/2004 Thursday March 4, 2004
14365 52x174 05/Mar/2004 Friday March 5, 2004
14366 52x175 03/Mar/2004 Monday March 8, 2004
14367 52x176 09/Mar/2004 Tuesday March 9, 2004
14368 52x177 10/Mar/2004 Wednesday March 10, 2004
14369 52x178 11/Mar/2004 Thursday March 11, 2004
14370 52x179 12/Mar/2004 Friday March 12, 2004
14371 52x180 15/Mar/2004 Monday March 15, 2004
14372 52x181 16/Mar/2004 Tuesday March 16, 2004
14373 52x182 17/Mar/2004 Wednesday March 17, 2004
14374 52x183 22/Mar/2004 Monday March 22, 2004
14375 52x184 23/Mar/2004 Tuesday March 23, 2004
14376 52x185 24/Mar/2004 Wednesday March 24, 2004
14377 52x186 25/Mar/2004 Thursday March 25, 2004
14378 52x187 26/Mar/2004 Friday March 26, 2004
14379 52x188 29/Mar/2004 Monday March 29, 2004
14380 52x189 30/Mar/2004 Tuesday March 30, 2004
14381 52x190 31/Mar/2004 Wednesday March 31, 2004
14382 52x191 01/Apr/2004 Thursday April 1, 2004
14383 52x192 02/Apr/2004 Friday April 2, 2004
14384 52x193 05/Apr/2004 Monday April 5, 2004
14385 52x194 06/Apr/2004 Tuesday April 6, 2004
14386 52x195 07/Apr/2004 Wednesday April 7, 2004
14387 52x196 08/Apr/2004 Thursday April 8, 2004
14388 52x197 09/Apr/2004 Friday April 9, 2004
14389 52x198 12/Apr/2004 Monday April 12, 2004
14390 52x199 13/Apr/2004 Tuesday April 13, 2004
14391 52x200 14/Apr/2004 Wednesday April 14, 2004
14392 52x201 15/Apr/2004 Thursday April 15, 2004
14393 52x202 16/Apr/2004 Friday April 16, 2004
14394 52x203 19/Apr/2004 Monday April 19, 2004
14395 52x204 20/Apr/2004 Tuesday April 20, 2004
14396 52x205 21/Apr/2004 Wednesday April 21, 2004
14397 52x206 22/Apr/2004 Thursday April 22, 2004
14398 52x207 23/Apr/2004 Friday April 23, 2004
14399 52x208 26/Apr/2004 Monday April 26, 2004
14400 52x209 27/Apr/2004 Tuesday April 27, 2004
14401 52x210 28/Apr/2004 Wednesday April 28, 2004
14402 52x211 29/Apr/2004 Thursday April 29, 2004
14403 52x212 30/Apr/2004 Friday April 30, 2004
14404 52x213 03/May/2004 Monday May 3, 2004
14405 52x214 04/May/2004 Tuesday May 4, 2004
14406 52x215 05/May/2004 Wednesday May 5, 2004
14407 52x216 06/May/2004 Thursday May 6, 2004
14408 52x217 07/May/2004 Friday May 7, 2004
14409 52x218 10/May/2004 Monday May 10, 2004
14410 52x219 11/May/2004 Tuesday May 11, 2004
14411 52x220 12/May/2004 Wednesday May 12, 2004
14412 52x221 13/May/2004 Thursday May 13, 2004
14413 52x222 14/May/2004 Friday May 14, 2004
14414 52x223 17/May/2004 Monday May 17, 2004
14415 52x224 18/May/2004 Tuesday May 18, 2004
14416 52x225 19/May/2004 Wednesday May 19, 2004
14417 52x226 20/May/2004 Thursday May 20, 2004
14418 52x227 21/May/2004 Friday May 21, 2004
14419 52x228 24/May/2004 Monday May 24, 2004
14420 52x229 25/May/2004 Tuesday May 25, 2004
14421 52x230 26/May/2004 Wednesday May 26, 2004
14422 52x231 27/May/2004 Thursday May 27, 2004
14423 52x232 28/May/2004 Friday May 28, 2004
14424 52x233 30/May/2004 Monday May 30, 2004
14425 52x234 01/Jun/2004 Tuesday June 1, 2004
14426 52x235 02/Jun/2004 Wednesday June 2, 2004
14427 52x236 03/Jun/2004 Thursday June 3, 2004
14428 52x237 04/Jun/2004 Friday June 4, 2004
14429 52x238 07/Jun/2004 Monday June 7, 2004
14430 52x239 08/Jun/2004 Tuesday June 8, 2004
14431 52x240 09/Jun/2004 Wednesday June 9, 2004
14432 52x241 10/Jun/2004 Thursday June 10, 2004
14433 52x242 11/Jun/2004 Friday June 11, 2004
14434 52x243 14/Jun/2004 Monday June 14, 2004
14435 52x244 15/Jun/2004 Tuesday June 15, 2004
14436 52x245 16/Jun/2004 Wednesday June 16, 2004
14437 52x246 17/Jun/2004 Thursday June 17, 2004
14438 52x247 18/Jun/2004 Friday June 18, 2004
14439 52x248 21/Jun/2004 Monday June 21, 2004
14440 52x249 22/Jun/2004 Tuesday June 22, 2004
14441 52x250 23/Jun/2004 Wednesday June 23, 2004
14442 52x251 24/Jun/2004 Thursday June 24, 2004
14443 52x252 25/Jun/2004 Friday June 25, 2004
14444 52x253 28/Jun/2004 Monday June 28, 2004
14445 52x254 29/Jun/2004 Tuesday June 29, 2004


« Season 51   Season 53 »
Classification: Scripted
Genre: Drama | Soaps
Status: Canceled/Ended
Network: CBS ( USA)
Airs: Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays at 03:00 pm
Runtime: 60 Minutes
Premiere: June 30, 1952
Ended: September 18, 2009
There currently is no editor for this guide..
Click here to apply if you want to be the editor